Crew

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Pennenzakkenrock! Ze zijn belangrijke visitekaartjes voor het festival en vele handen maken licht werk. Ieder jaar melden ruim honderd enthousiaste vrijwilligers aan die het vaste team voor, tijdens en na het festival komen versterken. Online inschrijven kan vanaf 1 maart t.e.m. 5 mei 2023. 

MEER INFO VOLGT LATER VOOR 2023

Belangrijke aandachtspunten

 • Het Zilvermeer is op 22/06/’23 vanaf 06.00 uur tot 18.00 uur enkel bereikbaar via Mol-Sluis. Vanaf 06.00 uur wordt de Postelsesteenweg ter hoogte van het kruispunt Roskam/Kiezelweg volledig afgesloten door de politie.
 • U dient uw wagen te parkeren op parking 1 aan de Zilvermeerlaan. ZONDER uw doorlaatbewijs (op te hangen aan de binnenspiegel van uw voertuig) zal u NIET toegelaten worden op deze crewparking.
 • Gelieve u eerst aan te melden aan het crewsecretariaat, in het tentje vlak voor de ingang van het domein!
 • Het crewsecretariaat is geopend vanaf 06.30 uur tot 08.00 uur. U dient zich voor dit tijdstip aan te melden.

Werkloos of bruggepensioneerd

Medewerkers die werkloos of bruggepensioneerd zijn met bezoldiging (op de dag van Pennenzakkenrock) dienen dit zeker door te geven aan de organisatie. Dit kan door te mailen naar info@pennenzakkenrock.be of te bellen naar het nummer 014/82.95.04. Wij zorgen voor de afhandeling bij de RVA.

Wat te doen bij een noodsituatie

Bekijk hier het veiligheidsfilmpje.

Informatienota

Met deze nota wil het provinciebestuur Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door Cathy Berx, gouverneur en Maarten Puls, griffier, jou als vrijwilliger voor een dienst van de Provincie Antwerpen, of voor een provinciale vzw of provinciale school informeren over een aantal rechten en plichten die je hebt als vrijwilliger.
Voor je specifieke taken en concrete afspraken, kan je met de dienst, instelling, vzw, of school in kwestie verder afspreken.

 1. Het provinciebestuur als organisatie die met vrijwilligers werkt
  Organisatie: Provincie Antwerpen
  Adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  Tel.nr: 03 240.50.11
  e-mail: info@provincieantwerpen.be

  Sociale doelstelling: Volgens het provinciedecreet zijn de provincies het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om op het provinciale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. Elke provinciale dienst, vzw of school van de Provincie Antwerpen wil hier op haar specifieke manier toe bijdragen. Voor het doel van jouw dienst, wend je tot de contactpersonen daar.
  Juridisch statuut: Openbaar bestuur
 2. Verzekeringen
  Als vrijwilliger heb je het recht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. De provincie voorziet in deze verplichte verzekering. Verder ben je ook nog verzekerd voor lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
  Verplichte verzekering
  Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
  Maatschappij: DEXIA
  Polisnummer: C-11/1524995/00-B
  Daarnaast sloot de provincie ook nog volgende niet-verplichte verzekering voor je af:
  Vrije verzekering
  Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar-en van de activiteiten
  Maatschappij: DEXIA
  Polisnummer: C-11/1524995/00-B
  Waarborgen: Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
  Maatschappij*: DEXIA
  Polisnummer*: C-11/1524995/00-B
 3. Aansprakelijkheid
  De provincie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derde veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
  Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij/zij enkel aansprakelijk in geval van bedrog en/of van zware schuld.
  Voor lichte schuld is hij/zij enkel aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
 4. Vergoedingen
  Als medewerker is er geen vergoeding. Je krijgt wel een T-shirt, lunchpakket, een waardevol aandenken en dagtickets voor het Zilvermeer.
 5. Geheimhoudingsplicht
  Als vrijwilliger voer je je opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals gelden binnen het provinciebestuur.
  Je bent verbonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die je als vrijwilliger bekend zijn geworden tijdens de uitvoering van je vrijwillige activiteiten, alsook met betrekking tot alles wat je confidentieel is meegedeeld.
  Volgens artikel 458 van het strafwetboek.
  “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”.)

Goedgekeurd door de deputatie van de provincieraad van Antwerpen in zitting van 27 juli ‘06.